อนุบาลบุรีรัมย์รับการประเมินศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบ

76

คณะศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประเมินศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบ ที่โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์

เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๘ คณะกรรมการประเมินศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑  ประกอบด้วย ดร.บังอร แก่นจันทร์  ดร.อดุลย์ สุชิรัมย์ ดร.ชัชวาลย์ คัมภีระวัฒน์ และคณะศึกษานิเทศก์  ได้ประเมินศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบที่โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ โดย นายมานะ อักษรณรงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ และคณะครูสายชั้นอนุบาลนำเสนอข้อมูลการดำเนินงาน และรับฟังข้อเสนอแนะเพื่อนำไปพัฒนาการดำเนินงานต่อไป

สพฐ.ได้กำหนดให้มีการประเมินโรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบ โรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบเครือข่าย และโรงเรียนอนุบาลในเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเป็นการประกันคุณภาพการดำเนินงานโรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาต่อไป

รวิษฎา แพงเพ็ง…ถ่ายภาพ /ประทีป หีบแก้ว…รายงาน