นักเรียนบ้านประคองได้รางวัลกล้าใหม่..ใฝ่รู้

72

นักเรียนโรงเรียนบ้านประคอง ได้รับรับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ การประกวดวาดภาพ “ค่านิยมไทย ๑๒ ประการ” โครงการกล้าใหม่…ใฝ่รู้ ปีที่ ๙

บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์  จัดประกวดวาดภาพโครงการกล้าใหม่…ใฝ่รู้ ปีที่ ๙  ระดับประถมศึกษา  ซึ่งนักเรียนโรงเรียนบ้านประคองได้เข้ารอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ  วาดภาพระบายสีบนเฟรมผ้าใบขนาด  ๒x๓ เมตร ในหัวข้อ “ค่านิยมไทย ๑๒ ประการ” โดยเลือกคุณธรรมข้อ “มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน”  ผลการแข่งขันโรงเรียนบ้านประคองได้รับรับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒  ได้รับเงินรางวัลรวม  ๕๐,๐๐๐ บาท  ผู้แข่งขันประกอบด้วยเด็กหญิงลดามาศ  สำกลาง  ชั้น ป.๖   เด็กชายภานุพงษ์  สำกลาง  ชั้น ป.๕   เด็กหญิงลักษิกา  บุญชำนาญ  ชั้น ป. ๔ และเด็กหญิงพรรณิภา  วงค์คต  ชั้น ป. ๓   มีนายสุเทพ ชัชวาลวิบูลกิจ เป็นครูผู้สอน

สุเทพ ชัชวาลวิบูลกิจ.. รายงาน