วันเด็กแห่งชาติ โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา

68

เมื่อวันศุกร์ที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา  โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยาได้จัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่และวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘  ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้รับความสนุกสนาน รื่นเริง กล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์ ตระหนักในสิทธิหน้าที่ มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม  ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีพัฒนาการเต็มศักยภาพทั้งทางร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ และห่างไกลจากสิ่งเสพติด  ส่งเสริมให้เด็กมีกำลังใจในการปฏิบัติตนเป็นคนดีของสังคมและประเทศชาติ  และให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กและ เยาวชน  ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีกิจกรรมการจับสลากของขวัญปีใหม่  การเล่นเกม  การบริการอาหาร เครื่องดื่ม การแจกของขวัญ ของรางวัลต่างๆ จำนวนมาก  ทางโรงเรียนได้รับความอนุเคราะห์จากคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา  ผู้ปกครอง  ผู้นำชุมชน ห้างร้าน และหน่วยงานต่าง ๆ ที่สนับสนุนอาหาร เครื่องดื่ม ของขวัญ ของรางวัล ต่างๆ 

สมจิต ไชยพัฒน์…รายงาน

Advertisements