ค่ายอาสา ”พี่สอน น้องทำ ”

64เมื่อวันที่  ๗ มกราคม ๒๕๕๘   ชมรมวิศวไฟฟ้าอาสาพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  นำโดย นายภูริชญ์  งามคง  อาจารย์ที่ปรึกษาชมรม  นายอนุศักดิ์  การสอน  ประธานชมรม และนายสิทธิศักดิ์  ม่วงเจริญ  ประธานค่ายอาสา ได้จัดโครงการ ”พี่สอน น้องทำ ” ขึ้นที่ โรงเรียนบ้านบุมะขามป้อม  ในครั้งนี้มีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เข้าร่วมค่ายอาสาจำนวนทั้งสิ้น ๑๐๐ คน โดยได้มีการติดตั้งปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียน และในช่วงภาคบ่ายมีการอบรมเพื่อให้ความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน เริ่มตั้งแต่การใช้ประโยชน์  การอนุรักษ์พลังงานให้นักเรียนสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

รพีพร ศรีรักษา… รายงาน

Advertisements