อนุบาลบุรีรัมย์ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

44

เมื่อวันที่ ๘  ธันวาคม  ๒๕๕๗  นางอวยพร ปาระณะ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลเทพกระษัตรี จ.ภูเก็ต และคณะผู้บริหารเทศบาล ได้แก่ นายพรศักดิ์ สารกิตินภากุล รองนายกเทศมนตรีฯ นายสมนึก วิจิตต์รัตน์ ปลัดเทศบาลเทศบาลเทพกระษัตรี พร้อมด้วยคณะครู เดินทางมาศึกษาดูงานด้านการบริหารสถานศึกษาและการจัดการพัฒนานักเรียนระดับการศึกษาปฐมวัย ของโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์  โดยมีนายมานะ   อักษรณรงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ต้อนรับ  ทั้งนี้่นางเจนจิรา ศิริเลขอนันต์  ซึ่งได้รับรางวัล”คุรุสดุดี” ประจำปี  ๒๕๕๗ ด้านการศึกษาปฐมวัยและคณะครูสายชั้นปฐมวัย นำเสนอแนวทางและผลการดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

ประทีป  หีบแก้ว.. รายงาน

Advertisements