พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา

01

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑   พัฒนาผู้บริหารการศึกษาตามโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาสำหรับศตวรรษที่ ๒๑

เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗  นายสุพจน์ เจียมใจ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา สำหรับศตวรรษที่ ๒๑  ซึ่งสพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จัดขึ้น โดยมีกลุ่มเป้าหมายผู้เข้ารับการพัฒนาได้แก่ รอง ผอ.สพป. ผอ.กลุ่ม ทุกกลุ่ม และศึกษานิเทศก์ รวม ๒๕ คน  ระยะเวลาในการพัฒนา ๔๐ สัปดาห์  ทุกวันเสาร์ เริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ถึงวันเสาร์ที่ ๕  กันยายน ๒๕๕๘   เน้นให้ผู้เข้ารับการพัฒนาศึกษาชุดฝึกอบรมด้วยตนเอง พบวิทยากร ปฏิบัติกิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ศึกษาดูงาน และการทดสอบวัดความรู้ โดยผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นหัวหน้าทีมวิทยากรตลอดการอบรม ทั้งนี้ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ แนวทางการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสำหรับศตวรรษที่ ๒๑  พัฒนาความสามารถด้านการบริหารจัดการ กำกับ ติดตาม และการนิเทศที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งผลต่อการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น

ศากุน ศิริพานิช .. รายงาน

ข่าวนี้จากเว็บไซต์ สพฐ.

Advertisements