โครงการปฐมวัยก้าวหน้า

17

เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ที่หอประชุมวันวิสาข์  นายมานะ อักษรณรงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์  เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการปฐมวัยก้าวหน้า ศึกษาแหล่งเรียนรู้ควบคู่คุณธรรม โดยพระธีรศักดิ์ สุธีโร พระใบฎีกานกศักดิ์ ธมมทีโปและคุณชายชาย เสพรัมย์วัดจำปาทอง(ศูนย์พิทักษ์ธรรม) ต.กระสัง จ.บุรีรัมย์ เป็นคณะวิทยากรให้ความรู้ เพื่อเป็นพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมและวิชาการ ระดับสายชั้นอนุบาลและจะได้เดินทางไปทัศนศึกษา ที่ เพ-ลา เพลิน อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ ในวันต่อไป

นัฐพล เกียรติวิทยะ … ถ่ายภาพ
ประทีป หีบแก้ว …รายงาน

Advertisements