แม่พิมพ์ผู้เปี่ยมด้วยจิตวิญญาณความเป็นครู

3.7

บุรีรัมย์พบแม่พิมพ์จิตอาสาวัย 51 ปี ผู้เปี่ยมด้วยจิตวิญญาณความเป็นครู ที่ได้เสียสละเวลากำลังทรัพย์และความสุขส่วนตัว นำนักเรียนที่มีปัญหาด้านการเรียนและตกอยู่ในภาวะเสี่ยงจากครอบครัวและสังคม ไปอุปการะเลี้ยงดูที่บ้านและอบรมสั่งสอนใกล้ชิด เพียงหวังให้ศิษย์เป็นคนดี มีคุณธรรม ช่วยพัฒนาสังคมประเทศชาติ และประสบความสำเร็จในชีวิต  ทำมาต่อเนื่อง 28 ปี จนเป็นที่รักของพ่อแม่ผู้ปกครอง

คุณครูจุฑามาศ จันทวงษ์วาณิชย์  ปัจจุบันเป็นครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านโพธิ์ดอนหวาย  ต.กระสัง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ สอนประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่นอกจากจะทุ่มเทให้กับบทบาทหน้าที่ของความเป็นครู ในการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนแล้ว คุณคุณจุฑามาศยังได้ให้ความใส่ใจนักเรียนเป็นรายบุคคล มีการคัดกรองนักเรียน นำปัญหามาวิเคราะห์ออกแบบการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนานักเรียนตามศักยภาพ และสอนซ่อมเสริมให้แก่นักเรียนที่มีปัญหาด้านการเรียน  รวมทั้งออกเยี่ยมบ้านติดตามสอบถามสภาพปัญหากับผู้ปกครองอย่างสม่ำเสมอ ทำให้ได้ทราบปัญหาครอบครัวของนักเรียนหลายคน ที่อยู่ในภาวะเสี่ยงทั้งครอบครัวยากจน  ครอบครัวแตกแยก ขาดผู้ปกครองดูแล ไม่มีความปลอดภัยในการดำเนินชีวิต เช่น เสี่ยงถูกลวนลาม และยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด เพื่อช่วยเหลือเด็กที่อยู่ในภาวะเสี่ยงดังกล่าว

ครูจุฑามาศ ได้เสียสละเวลากำลังทรัพย์ และความสุขส่วนตัว รับนักเรียนกลุ่มเสี่ยงมาอุปการะเลี้ยงดูที่บ้าน เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นกับเด็ก ซึ่งก็ได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง ทำให้นักเรียนได้รับการอบรมสั่งสอนดูแลอย่างใกล้ชิดทั้งด้านการเรียน ความประพฤติ  ความปลอดภัยและสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ซึ่งเมื่อเด็กพ้นจากภาวะเสี่ยง และครอบครัวมีความพร้อม ก็จะส่งกลับไปอยู่กับครอบครัว ทำให้ครูได้รับความไว้วางใจและความรักจากพ่อแม่ผู้ปกครอง

คุณครูจุฑามาศ บอกว่า  ได้รับเด็กมาอุปการะตั้งแต่ปี 2532 และทำต่อเนื่องมาทุกปี ปัจจุบันมีนักเรียนในความอุปการะบางคนกำลังเรียนต่อในระดับมัธยมศึกษา หลายคนเรียนจบ มีงานทำที่มั่นคงสามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้ แม้ที่ผ่านมาจะได้รับรางวัลต่างๆ มากมาย เช่น ครูภาษาไทยดีเด่นของคุรุสภา ได้รับโล่เกียรติยศและเข็มเชิดชูเกียรติจารึกอักษรย่อพระนามาภิไธย สธ. ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “หนึ่งครูแสนดี” จากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เข็มเชิดชูเกียรติและโล่รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง “รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.” (OBEC AWARDS’55)  รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น รางวัลครูดีในดวงใจ ของ สพฐ.

และได้รับคัดเลือกจากสถาบันนโยบายศึกษาและมูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ เป็นผู้สอนคุณธรรมในนักเรียนระดับประถมศึกษา เพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมือง ปลูกฝังคุณธรรมนักเรียนโดยใช้วิธีการสอนนิทานสร้างสรรค์คุณธรรม แต่สิ่งที่ภาคภูมิใจ คือ ได้เห็นลูกศิษย์เป็นคนดี  มีความรู้ ประสบความสำเร็จในชีวิต มีงานทำสามารถหาเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ นั่นคือความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่ารางวัลใดๆ

ด้านนางศรีจันทร์  คะเรรัมย์  ผู้ปกครองของ ด.ช.สุชาติ  หาญสงคราม ยอมรับว่า เมื่อก่อนลูกชายไม่ใส่ใจการเรียน ทำให้อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้  ประกอบกับตนเองก็ไม่มีเวลาดูแลเอาใจใส่ลูกเท่าที่ควรเพราะต้องทำมาหากิน กระทั่งครูจุฑามาศ ได้ออกมาเยี่ยมบ้านและเล่าปัญหาให้ฟังว่าลูกเรียนไม่ทันเพื่อน จึงได้เสนอขอรับลูกชายไปอุปการะที่บ้าน เพื่อให้ลูกชายได้เรียนทันเพื่อนจึงได้ตอบตกลง หลังจากลูกชายไปอยู่กับครูที่บ้าน พอกลับมาก็อ่านออกเขียนได้ใส่ใจการเรียนมากขึ้น ที่สำคัญมีความรับผิดชอบและมีความประพฤติเรียบร้อยมากขึ้น

นางศรีจันทร์  ยังกล่าวทั้งน้ำตาด้วยว่า ขอบคุณครูจุฑามาศที่ช่วยอบรมสั่งสอนและเอาใจใส่ดูแลลูกชาย และไม่นึกว่าจะมีครูที่มีจิตอาสาเสียสละเวลาและความสุขส่วนตัวมาดูแลเอาใจใส่ลูกศิษย์มากขนาดนี้ โดยที่ไม่ได้หวังอะไรตอบแทน

ข่าวนี้ได้รับการเผยแพร่ใน นพส.แนวหน้า ฉบับวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557

Advertisements