ตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้า

13

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2557  โรงเรียนบ้านช่อผกา ได้เป็นศูนย์สอบประจำอำเภอชำนิ โครงการตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้า ครั้งที่ 33  ซึ่งมีนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ เข้าร่วมโครงการสอบ จำนวน 3 โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านหนองพะอง โรงเรียนบ้านกะโดนกะลันทา และโรงเรียนบ้านช่อผกา ผู้เข้าร่วมสอบจำนวน 57 คน

รุ่งรัตน์ ศรีเนาว์รัตน์… รายงาน

Advertisements