ค่ายนิทานสร้างสรรค์คุณธรรม

4260

สถาบันนโยบายศึกษา ร่วมกับโรงเรียนในบุรีรัมย์ จัดค่ายนิทานสร้างสรรค์คุณธรรม จากการอ่านสู่การแสดงละคร เพื่อถ่ายทอดความรู้และขยายผลในโรงเรียน

เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ที่หอประชุมโรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ) นางสโรชินี โอชโร รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดค่ายนิทานสร้างสรรค์คุณธรรม ซึ่งสถาบันนโยบายศึกษา โดยความสนับสนุนของมูลนิธิคอนราดอาเดนาวร์ ร่วมกับโรงเรียนในสังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เขต ๒ และ เขต ๓ จำนวน ๑๗ โรงเรียน จัดขึ้น แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖   เพื่อมุ่งปลูกฝังคุณธรรมแก่เด็ก  เป็นกิจกรรมต่อเนื่องจากที่ได้จัดโครงการ “การสอนคุณธรรมในนักเรียนประถมศึกษาเสริมสร้างการศึกษาเพื่อความเป็นพลเมือง” มาตั้งปี ๒๕๕๕  เพื่อปลูกฝังคุณธรรมโดยเฉพาะในด้านความเป็นประชาธิปไตยแก่เยาวชน  และในช่วงต้นปี ๒๕๕๗ ได้จัดอบรมสัมมนาครูผู้สอนจากโรงเรียนในโครงการ เพื่อออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้พร้อมกับมอบหนังสือนิทานให้โรงเรียนนำไปจัดกิจกรรมการเรียนรู้คุณธรรมจากนิทาน  และคัดเลือกนักเรียนจากทั้ง ๑๗ โรงเรียนมาเข้าค่ายนิทานสร้างสรรค์คุณธรรมในครั้งนี้ รวม ๖๐ คน เพื่อนำเสนอผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในภาคเรียนที่ผ่านมา และให้ครู นักเรียน ได้รับประสบการณ์เกี่ยวกับการสรุปองค์ความรู้จากการอ่านในรูปแบบการแสดงละครถ่ายทอดเนื้อหาแง่คิดคุณธรรม รวมทั้งสามารถนำไปถ่ายทอดขยายผลในแต่ละโรงเรียนต่อไป

ศากุน ศิริพานิช .. รายงาน

ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด

ข่าวนี้จากเว็บไซต์ สพฐ.

Advertisements