โครงการพัฒนาพฤติกรรมด้านการมีวินัยของนักเรียน

00

เมื่อวันที  ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ นายมานะ  อักษรณรงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณะครู ได้ทำพิธีมอบธงและสัญลักษณ์ ตามโครงการพัฒนาพฤติกรรมด้านการมีวินัยของนักเรียนเพื่อพัฒนาระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์  ตามนโยบายของโรงเรียนและนโยบายรัฐบาล เพื่อให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๑๒ ประการ

ประทีป   หีบแก้ว … รายงาน

Advertisements