ซี.ซี.เอฟ.ลงนามความร่วมมือกับโรงเรียนในโครงการ

1794

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ลงนามความร่วมมือในการจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กกับสำนักงานโครงการพัฒนาเด็ก ซี.ซี.เอฟ. จังหวัดบุรีรัมย์

เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๘  นายสุพจน์ เจียมใจ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานในพิธีลงนามสัญญาความร่วมมือองค์กรภาคี (MOU) ระหว่างโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ กับสำนักงานโครงการพัฒนาเด็ก ซี.ซี.เอฟ. จังหวัดบุรีรัมย์ ภายใต้การสนับสนุนจากมูลนิธิสงเคราะห์เด็กยากจนในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กที่มุ่งส่งเสริมเด็กยากไร้ให้ได้รับการพัฒนาเพื่อสามารถปรับปรุงตนเองและเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่มีบทบาทในการพัฒนาสังคมและชุมชนของตนเองได้อย่างยั่งยืน   สำหรับในปี ๒๕๕๗/๒๕๕๘ โครงการพัฒนาเด็ก ซี.ซี.เอฟ. จังหวัดบุรีรัมย์ ได้จัดสรรงบประมาณในการจัดกิจกรรมให้แก่โรงเรียนในสังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ซึ่งเป็นโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๓๔ โรงเรียน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๙๗๙,๓๒๕ บาท และจัดประชุมผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้ประสานงาน กรรมการบริหารโครงการและเจ้าหน้าที่โครงการ เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน พร้อมกับมอบหนังสือโครงการเปิดโลกอัจฉริยะแก่โรงเรียน เพื่อนำไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้แก่เด็กต่อไป

ศากุน ศิริพานิช / อภิรักษ์ จันทวี .. รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

Advertisements