โรงเรียนบ้านยางฯ รองชนะเลิศอันดับ ๑ แข่งขันท่องพุทธวจนระดับภาค

02

วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๗ โรงเรียนบ้านยาง “คุรุราษฎร์รังสรรค์”และโรงเรียนเขตการทางสงเคราะห์ ๕ (ไตรคามสิทธิศิลป์) ได้เป็นตัวแทน สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เข้าแข่งขันท่องพุทธวจน ครั้งที่ ๒ ระดับภาค ณ วัดสุทธจินดา จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งผลการแข่งขัน นักเรียนโรงเรียนบ้านยางฯ ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ และจะได้เข้าแข่งขันในระดับประเทศต่อไป ได้แก่

 1. เด็กหญิงชนิสรา  พยัคฆะ
 2. เด็กหญิงธิติพร  เอี่ยมรัมย์
 3. เด็กหญิงเกศสุดาภรณ์  เทพศรัทธา
 4. เด็กหญิงยุพาวรรณ  แซมรัมย์
 5. เด็กหญิงยุวดี  จำนงมี
 6. เด็กหญิงลำใย  อินทพันธ์
 7. เด็กหญิงภณิดา  พุ่มพันธ์
 8. เด็กหญิงชลิตา  แสวงรัมย์
 9. เด็กหญิงดารากร  วิเศษสัตย์
 10. เด็กหญิงอุดมลักษณ์  ชำนาญเท
 11. เด็กหญิงวิทิตา   กกไธสง (สำรอง)

คณะครูผู้ควบคุมทีมประกอบด้วย นายสุริยันต์ คะเณวัน ผู้อำนวยการโรงเรียน  ครูบุญมา บ่อไทย ครูเอื้อมพร บ่อไทย  ครูอวิรุทธิ์ ปรินทอง  ครูระเบียบ เกตุชาติ  ครูภัทรนิชา สุดตาชาติ และครูสกาวเดือน เอี่ยมสร้อย

เครือข่ายประชาสัมพันธ์.. รายงาน

 

Advertisements