TOT บุรีรัมย์ มอบทุนการศึกษานักเรียนโรงเรียนบ้านหนองปรือ

31

เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๗  ที่โรงเรียนบ้านหนองปรือ อ.เมืองบุรีรัมย์   นายสมบูรณ์ กนกปราน ผู้จัดการทีโอทีบุรีรัมย์ และคณะ ได้มอบทุนการศึกษาจำนวน ๑ ทุน ทุนละ ๖,๐๐๐ บาท ให้แก่เด็กหญิงชฎาวรรณ พาสศรี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ซึ่งเป็นนักเรียนที่เรียนดี ความประพฤติดี แต่ฐานะยากจน  เพื่อให้ใช้ประโยชน์ที่จำเป็นในด้านการศึกษา โดยมีนายสุรกิจ เนาว์พิริยวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปรือ และคณะครูต้อนรับพร้อมกล่าวขอบคุณ

สุรกิจ เนาว์พิริยวัฒน์..รายงาน

Advertisements