แหล่งเรียนรู้โรงเรียนบ้านบุมะขามป้อม

25

เกษตรกรในอำเภอบ้านด่าน ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรในโรงเรียนบ้านบุมะขามป้อม ตามโครงการศูนย์การเรียนรู้  การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 

สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านด่าน  ได้จัดอบรมเกษตรตามโครงการศูนย์การเรียนรู้  การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ณ บ้านบุ ตำบลปราสาท  โดยมีเกษตรกรในตำบลปราสาท เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้จำนวน ๒๐๐ คน โดยแบ่งเป็น ๔ รุ่นๆ ละ ๕๐ คน ระหว่างวันที่ ๘-๑๑ กันยายน  ๒๕๕๗  ซึ่งได้คัดเลือกโรงเรียนบ้านบุมะขามป้อมเป็นแหล่งเรียนรู้ของเกษตรกรทั้ง ๔ รุ่น  เพื่อนำเกษตรกรศึกษาดูงานโครงการต่างๆ ของโรงเรียนได้แก่ การปลูกฟักข้าว,การเลี้ยงปลานิล,การเลี้ยงกบคอนโด,การเลี้ยงหมู,การเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่,การทำปุ๋ยหมัก,การทำน้ำหมัก,การเพาะเห็ดนางฟ้า และการปลูกผักต่างๆ    โดยมีนายธนภัทร สิริวาส ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุมะขามป้อม ได้กล่าวต้อนรับและนำชมกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน

(รพีพร  ศรีรักษา/รายงาน)

Advertisements