แลกเปลี่ยนเรียนรู้ “เท่กินผัก น่ารักกินผลไม้”

9852

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “เท่กินผัก น่ารักกินผลไม้” มุ่งปลูกฝังพฤติกรรมการบริโภคผักผลไม้ปลอดสารพิษเพื่อสุขภาพในโรงเรียนและชุมชน

เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๗ นายสุพจน์  เจียมใจ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดกิจกรรมและเปลี่ยนเรียนรู้โครงการ “เท่กินผัก น่ารักกินผลไม้” ซึ่ง สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมกับมูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา (EDF) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดขึ้น เพื่อให้โรงเรียนในโครงการ เท่กินผักน่ารักกินผลไม้ จำนวน ๑๔ โรงเรียน ที่มีผลดำเนินการก้าวหน้าและประสบผลสำเร็จเป็นแบบอย่างได้ นำผลงานมานำเสนอเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน โดยแต่ละโรงเรียนจะมีตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียน แกนนำครู แกนนำนักเรียน แม่ครัว เจ้าของร้านค้าและแกนนำผู้ปกครองนักเรียน  เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับต่างโรงเรียนเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติที่ส่งผลต่อสุขภาวะที่ดี

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ กล่าวว่า โครงการเท่กินผักน่ารักกินผลไม้นี้ เป็นโครงการที่นำสู่การปฏิบัติอย่างแท้จริง ให้นักเรียนมีความรู้และรู้จักเลือกบริโภคในสิ่งที่เป็นประโยชน์สร้างสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน โดยให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทั้งระบบมีส่วนร่วมอย่างจริงจังตั้งแต่กระบวนการผลิตอาหารปลอดสารพิษในโรงเรียน การนำผลผลิตที่มีคุณภาพมาใช้ในโครงการอาหารกลางวัน การให้นักเรียนรู้จักการตัดสินใจเลือกสิ่งที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย และผู้ประกอบการร้านค้าในโรงเรียนเลือกอาหารที่ดีมาจำหน่ายแก่นักเรียน การดำเนินงานของแต่ละโรงเรียนส่วนมีสภาพปัญหาอุปสรรคและความสำเร็จแตกต่างกันไป การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างโรงเรียนจึงเป็นแนวทางการเรียนลัดไปสู่ความสำเร็จที่รวดเร็วได้อีกวิธีหนึ่ง ทั้งยังสามารถเชื่อมโยงไปสู่โครงการอาหารกลางวันในพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้เกิดประโยชน์สร้างสุขภาวะที่ดีแก่นักเรียน และขยายไปสู่ชุมชนอย่างยั่งยืนด้วย

ศากุน ศิริพานิช… รายงาน

ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด

ข่าวนี้จากหนังสือพิมพ์แนวหน้า

ข่าวนี้จากเว็บไซต์ สพฐ.