บุรีรัมย์ เขต ๑ อบรมระบบงานสารบรรณกลางอิเล็กทรอนิกส์(e-Office)

9676

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จัดอบรมระบบงานสารบรรณกลางอิเล็กทรอนิกส์(e-Office) เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ นายลวด แก้วไธสง รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการอบรมระบบงานสารบรรณกลางอิเล็กทรอนิกส์(e-Office) ซึ่งกลุ่มอำนวยการร่วมกับกลุ่มนโยบายและแผน สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จัดขึ้น เพื่อให้บุคลากรในสำนักงานจากทุกกลุ่ม และผู้รับผิดชอบงานธุรการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน ได้มีความรู้ความเข้าใจระบบงานสารบรรณกลางอิเล็กทรอนิกส์(e-Office) และสามารถใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง เพื่อความรวดเร็วและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานธุรการ  โดยจัดแบ่งเป็น ๔ รุ่น รุ่นละ ๑ วัน  ในวันที่ ๒๖ – ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ และวันที่ ๒-๓ กันยายน ๒๕๕๗

ศากุน  ศิริพานิช.. รายงาน

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
ข่าวนี้ จากเว็บไซต์ สพฐ.

 

Advertisements