เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย

06

เมื่อวันที่  ๒๒  สิงหาคม  ๒๕๕๗ ที่ห้องประชุมบัวชุมพู โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ นางวิไลลักษณ์  จุลเสริม รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพ่อแม่ ผู้ปกครอง ศูนย์เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ นางแสงจันทร์  อุไรมาลย์ อดีต ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑  ผศ.วิไลวรรณ   ศิริเมฆา อาจารย์คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ แพทย์หญิงสุจินันท์  ภัทรไพศาล นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รพ.บุรีรัมย์  และนายมานะ อักษรณรงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์  ได้ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่อง”กิจกรรมเสริมสร้างพัฒนาการที่ดีและปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน”

ประทีป หีบแก้ว : รายงาน