ค่ายวิชาการยกระดับผลสัมฤทธิ์โรงเรียนวัดบ้านหินโคน

12

โรงเรียนวัดบ้านหินโคน (คุรุราษฎร์บำรุง) จัดค่ายวิชาการเป็นกิจกรรมหนึ่งในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนโรงเรียนดีประจำตำบล

นายวุฒินันท์  สิงห์โพนทัน ประธานกลุ่มโรงเรียนลำปลายมาศ ๑ เป็นประธานเปิดค่ายวิชาการเพื่อยกระดับสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนวัดบ้านหินโคน (คุรุราษฎร์บำรุง) ซึ่งเป็นโรงเรียนดีประจำตำบล โดยมีนักเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  จำนวน ๑๗๐ คน เข้าร่วมกิจกรรมฐานการเรียนรู้สาระวิชาต่างๆ  เพื่อมุ่งยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ระยะเวลาจัดกิจกรรม ๒ วัน ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗

เครือข่ายประชาสัมพันธ์.. รายงาน 

ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด

Advertisements