สัปดาห์วิทยาศาสตร์ รร.อนุบาลบุรีรัมย์

10

เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ นายมานะ อักษรณรงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ซึ่งโรงเรียนได้จัดขึ้น เนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔  “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” ที่ได้ทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาที่ตำบลหว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๔๑๑ ได้อย่างแม่นยำ โดยกิจกรรมที่จัดขึ้นนี้มีฐานการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ให้นักเรียนทุกสายชั้นได้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสร้างทักษะการเรียนเรียนและเจคติที่ดีในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์   ในโอกาสเดียวกัน ผู้อำนวยการโรงเรียนได้มอบรางวัลแก่นักเรียนที่มีผลงานดีเด่น ชนะการประกวดแข่งขันกิจกรรมที่หน่วยงานต่างๆ จัดขึ้นด้วย

ประทีป หีบแก้ว.. รายงาน