Best Practice การจัดการเรียนร่วม

01

ข้าราชการครูในสังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนจังหวัดบุรีรัมย์ นำเสนอ Best Practice การจัดการเรียนร่วม ระดับภาคทั้ง ๔ ด้าน

เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๗  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นเจ้าภาพจัดงานคัดเลือกผลงานทางวิชาการและผลการปฏิบัติงานที่เป็น Best Practice เพื่อให้ ผู้บริหารและครู ได้นำเสนอผลงาน โดยมีผู้บริหารและครูในสังกัด สพป.บุรีรัมย์ ทั้ง ๔ เขต  และ สพม. ๓๒ เข้าร่วมนำเสนอผลการดำเนินงาน  ซึ่งผลการคัดเลือก สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ได้รับเลือกเป็นตัวแทนจังหวัดบุรีรัมย์ เข้าแข่งขันระดับภาคที่จังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๗ ทั้ง ๔ ด้าน ดังนี้

 • ด้านกระบวนการบริหารจัดการเรียนร่วม
  นายขจรพัฒน์ วิภาคสวัสดิ์ ผอ.โรงเรียนบ้านตะโคงสามัคคี
  ผลงาน การจัดการศึกษาพิเศษในโรงเรียนต้นแบบจัดการเรียนร่วม โดยใช้ T-STAR Model
 • ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนนักเรียนพิการเรียนร่วม
  นายปรีชา ละอองเอก ครูโรงเรียนบ้านกะหาด
  ผลงาน การพัฒนาเด็กบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านสมาธิโดยช้โปรแกรม Paint
 • ด้านสื่อ นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน สำหรับนักเรียนพิการเรียนร่วม
  นางมณีรัตน์ เถื่อนแก้ว ครูโรงเรียนวัดบ้านหนองกะทิง
  ผลงาน “ชุดเก่งคณิตชวนคิดการคูณ”
 • ด้านการวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน สำหรับนักเรียนพิการเรียนร่วม
  นายนพดล เถื่อนแก้ว ครูโรงเรียนวัดบ้านหนองปลาไหล
  ผลงาน การพัฒนานักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ด้านการเขียนสะกดคำ ชั้น ป.๖
  โดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำ

ศากุน ศิริพานิช / พรณิชา บาร์เบอร์ .. รายงาน

 

Advertisements