ศิษย์เก่าบ้านโคกสนวน ทอดผ้าป่าสร้างอาคารอนุบาล

01

เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๗  คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู ผู้ปกครองนักเรียน และศิษย์เก่า โรงเรียนบ้านโคกสนวน ได้จัดทอดผ้าป่าสามัคคีขึ้น เพื่อนำเงินไปสมทบทุนก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล  ซึ่งทางโรงเรียนขาดแคลนห้องเรียนและให้นักเรียนได้มีห้องเรียนที่เหมาะสม บรรยากาศเหมาะแก่การเรียนรู้และปลอดภัย โดยการทอดผ้าป่าครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากศิษย์เก่าทุกคนทุกรุ่น ตลอดทั้งคณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู ผู้ปกครองนักเรียน ผู้นำชุมชน และผู้มีจิตอันเป็นกุศลอย่างดียิ่ง  รวมยอดเงินผ้าป่าครั้งนี้ทั้งสิ้น จำนวนเงิน ๘๐๗,๑๖๙ บาท ซึ่งทางโรงเรียนจะได้นำไปดำเนินการตามวัตถุประสงค์ให้เกิดประโยชน์ต่อการศึกษาของนักเรียนต่อไป

สุริยา พวงมาลัย : รายงาน

Advertisements