รร.บ้านช่อผกา อบรมส่งเสริมอาชีพนักเรียน

23

โรงเรียนบ้านช่อผกา จัดอบรมอาชีพเป็นทางเลือกแก่นักเรียนในโครงการโรงเรียนดีประจำตำบล

เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ นายถาวร ทวีลาภ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านช่อผกา เป็นประธานเปิดการค่ายส่งเสริมงานอาชีพนักเรียนของโรงเรียนดีประจำตำบล  กิจกรรมการจักสานทำกระเป๋า โดยเชิญวิทยากรที่อยู่ในชุมชนมาให้ความรู้และฝึกหัดอาชีพ  ได้แก่  นางสร้อย  ซ้ายก่า     นางพรทิพย์  ศรีเนาวรัตน์   และนางสาวพัชรินทร์ ยินดีชาติ  มาให้ความรู้แก่นักเรียน เพื่อเป็นการฝึกทักษะงานอาชีพเป็นทางเลือกให้แก่นักเรียนอีกทางหนึ่ง

รุ่งรัตน์ ศรีเนาวรัตน์ .. รายงาน

 

Advertisements