บ้านโคกสะอาดวิทยาคารปลูกฝังค่านิยม ๑๒ ประการ

05

โรงเรียนบ้านโคกสะอาดวิทยาคาร ดำเนินการกิจกรรมปลูกฝังค่านิยม ๑๒ ประการ  ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)  ซึ่งมุ่งสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้แก่ประชาชนไทย ๑๒ ด้าน   โดยโรงเรียนได้มอบหมายคณะกรรมการนักเรียนโรงเรียน ร่วมรับผิดชอบจัดกิจกรรมปลูกฝังค่านิยม ๑๒ ประการ ในช่วงเช้าก่อนเข้าห้องเรียน มีการประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนเข้าใจถึงค่านิยมทั้ง ๑๒ ประการ และนำนักเรียนที่เป็นตัวอย่างที่ดีในแต่ละด้านมายกย่องชมเชย  เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้ค่านิยมดังกล่าวแบบเชิงประจักษ์  โดยมีคุณครูสมใจ นัยวิกุล และคุณครูเฑียรมณี อุ่นมัน เป็นคุณครูที่ปรึกษา

อุดมศักดิ์ โคตรประทุม .. รายงาน

 

Advertisements