ประกวดท่องพุทธวจน ครั้งที่ ๒

7648

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จัดประกวดท่องพุทธวจน ครั้งที่ ๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อคัดเลือกตัวแทนเข้าประกวดระดับภาคต่อไป

เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๗  นายสุพจน์  เจียมใจ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประกวด “ท่องพุทธวจน” ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ซึ่งเป็นโครงการที่ สพฐ. ร่วมกับมูลนิธิชวนน้องท่องพุทธวจน จัดขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้อ่าน ศึกษาและท่องพุทธวจน เป็นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ให้เยาวชนรู้จักนำพระธรรมวินัยไปใช้ในการดำเนินชีวิต เข้าใจบทบาทของตนเอง มีจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัวและสังคม โดยการประกวดในครั้งนี้ มีโรงเรียนได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนเข้าประกวดระดับภาค ๒ โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านยาง “คุรุราษฎร์รังสรรค์”  และโรงเรียนเขตการทางสงเคราะห์ ๕ (ไตรคามสิทธิศิลป์)

ศากุน  ศิริพานิช..รายงาน 

Advertisements