วันภาษาไทยแห่งชาติที่โรงเรียนบ้านโคกวัด

110.47
เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ โรงเรียนบ้านโคกวัดได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติขึ้นให้นักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ ๑- ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖ ได้ร่วมกิจกรรมทุกคน โดยมีกิจกรรมประกวดทักษะวิชาการ  ได้แก่ การคัดลายมือ  บทอาขยาน  การวาดภาพวรรณคดีไทย  การเขียนเรียงความ  การแต่งกลอน  ประกวดการอ่านบทร้อยแก้ว  การท่องบทอาขยาน  การร้องเพลง  และการแสดงละครปริศนาให้นักเรียนชมการแสดงแล้วทายว่าเป็นเรื่องอะไร การจัดป้ายนิเทศความรู้เกี่ยวกับภาษาไทยและแสดงผลงานนักเรียนที่ได้รับรางวัล พร้อมกับมอบรางวัลแก่นักเรียนที่มีผลงานดีเด่น      เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญในการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องและมีทักษะที่ดีในการอ่าน เขียน ฟัง พูดและใช้ภาษาในการสื่อสารที่ดี
                  จันทิมา  เย็นทรัพย์.. รายงาน
Advertisements