พัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจำตำบล

7542

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ สัมมนาโรงเรียนดีประจำตำบล เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ และการแนะแนวนักเรียนสู่การเรียนสายอาชีวศึกษา

เมื่อวันที่  ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ได้จัดสัมมนาผู้บริหารและครูวิชาการโรงเรียนดีประจำตำบล รวม ๙๐ คน สืบเนื่องจากที่ผ่านมาพบว่าคุณภาพของโรงเรียนดีประจำตำบลยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายของโครงการ ในประเด็นสำคัญ ได้แก่ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น การเป็นโรงเรียนทำมาหากิน  การใช้ทรัพยากรทางการศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการจัดการเรียนการสอนและการบริการชุมชน  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงมีนโยบายขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เป็นรูปธรรม เกิดประสิทธิภาพสูงสุด จึงได้มีการสัมมนาผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาเพื่อสื่อสารทำความเข้าใจแนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นระบบ  และจัดศึกษาดูงานการแนะแนวสู่การเรียนสายอาชีวศึกษา  เพื่อให้โรงเรียนดีปนระจำตำบลสามารถพัฒนาจนเป็นต้นแบบที่ดีกับโรงเรียนอื่นๆ  โดยมีนายสมชัย อินอ่อน รอง ผอ.วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ และในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ จะได้นำผู้เข้าสัมมนาไปศึกษาดูงานด้านการเกษตรและเทคโนโลยี ที่วิทยาเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ สำหรับใช้เป็นแนวทางในการแนะแนวการศึกษาแก่นักเรียนต่อไป

ศากุน  ศิริพานิช.. รายงาน