อนุบาลบ้านด่าน จัดงานวันภาษาไทย

5147

เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ นายสุพจน์  เจียมใจ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดงานวันภาษาไทยแห่งชาติ ของโรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน  ซึ่งจัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญของการเรียนรู้วิชาภาษาไทยอันเป็นพื้นฐานในการเรียนวิชาอื่นๆ  และการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง  โดยมีการมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ชนะการประกวดแข่งขันกิจกรรมด้านภาษาไทย  รวมทั้งอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทย มีกิจกรรมสาธิตการแต่งกายแบบไทย  กิจกรรมตลาดรักษ์ไทย อาหารไทย และการละเล่นของไทยด้วย

ศากุน ศิริพานิช / อภิรักษ์ จันทวี .. รายงาน