เทศกาลวันนักวิทยาศาสตร์น้อย ๒๕๕๗

4544

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จัดเทศกาลวันนักวิทยาศาสตร์น้อย ๒๕๕๗ ปลูกฝังเจตคดิที่ดีต่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ นายสุพจน์ เจียมใจ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดเทศกาลวันนักวิทยาศาสตร์น้อย ๒๕๕๗ (Little Science Day 2014)  ซึ่งจัดขึ้นในหัวข้อ “ความลับในตัวฉัน”  โดยมีครูผู้สอนชั้นอนุบาลปีที่ ๒ นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม รวม ๒๕๐ คน  โดยจัดฐานการเรียนรู้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่ให้เด็กรู้จักร่ายกายของตัวเอง การดูแลรักษาทั้งด้านกายภาพ การรักษาความสะอาดของร่างกาย การออกกำลังกาย การเลือกรับประทานอาหาร การป้องกันระวังภัยจากสภาพแวดล้อมรอบตัว และการรักษาสุขภาพจิตด้วยการสวดมนต์และสมาธิฯลฯ  ทั้งนี้ เพื่อให้ครูผู้สนอมีความรู้ความเข้าใจและสามารถเห็นแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย และปลูกฝังเจตคติที่ดีแก่เด็กในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ศากุน ศิริพานิช / อภิรักษ์ จันทวี.. รายงาน

Advertisements