CCF มอบของขวัญส่งความสุขที่โรงเรียนบ้านตะโกตาเนตร

110.34

เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม  ๒๕๕๗ มูลนิธิสงเคราะห์เด็กยากจน ซี.ซี.เอฟ.ฯ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยคุณธนวรรณ บุญนอง หัวหน้าโครงการพัฒนาเด็ก ซี.ซี.เอฟ.จังหวัดบุรีรัมย์ ได้นำของขวัญส่งความสุขมอบให้แก่ให้นักเรียนและโรงเรียนบ้านตะโกตาเนตร รวมมูลค่าท้งสิ้น ๗๑,๖๘๐ บาท ประกอบด้วย ชุดสนามเด็กเล่น ชุดอาหารดีมีประโยชน์ ชุดอุปกรณ์การเกษตร (ไก่พันธุ์ เมล็ดพันธุ์ผัก พันธุ์ปลา กบ) ชุดปฐมพยาบาล อุปกรณ์เครื่องเขียน และอุปกรณ์การกีฬา นอกจากนี้ยังได้เป็นตัวแทนผู้อุปการะมอบนาฬิกาให้นักเรียนในโครงการ ซี.ซี.เอฟ.ฯ ด้วย …

(ประยูร กรุงรัมย์ .. รายงาน)

Advertisements