บุรีรัมย์คัดโครงงานนักเรียนส่งชิงรางวัลมูลนิธิเปรมฯ

จังหวัดบุรีรัมย์ โดย สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จัดประกวดโครงงานมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ เพื่อคัดเลือกตัวแทนส่งประกวดในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗  ที่ห้องประชุม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑  ได้มีกิจกรรมการประกวดโครงงานนักเรียนระดับจังหวัด  โดยมีเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ทั้ง ๕ เขต ในจังหวัดบุรีรัมย์ นำโครงงานที่ชนะเลิศระดับเขตพื้นที่การศึกษามาแข่งขันเพื่อคัดเลือกให้เป็นตัวแทนจัวหวัด ไปแข่งขันระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์  จังหวัดนครราชสีมา ได้ดำเนินกิจกรรมด้านการส่งเสริมการศึกษาแก่เยาวชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมาอย่างต่อเนื่อง โดยการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดี มีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์   และการจัดประกวดโครงงานนักเรียน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้ด้วยการคิดวิเคราะห์หาเหตุผลและรู้จักแก้ปัญหา ให้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้  โดยในปีนี้เป็นครั้งที่ ๑๒ กำหนดจัดในวันที่ ๑๗-๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ อาคารสุรพัฒน์ ๒ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา  แยกเป็นระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย และมี ๕ ประเภทโครงงานได้แก่ โครงงานวิทยาศาสตร์ทั่วไป  โครงงานคณิตศาสตร์ โครงงานภาษาไทย  โครงงานภาษาอังกฤษ และโครงงานประวัติศาสตร์ท้องถิ่น

ศากุน  ศิริพานิช.. รายงาน

Advertisements