ปีแห่งการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน

7042

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จัดประชุมครูเครือข่ายเยี่ยมบ้านนักเรียน เพื่อประสานการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และนำข้อมูลมาใช้ในการดูแลป้องกันและแก้ไขปัญหาให้แก่เด็ก

เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗  นายสุพจน์  เจียมใจ  ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมครูเครือข่ายเยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำปี ๒๕๕๗ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กำหนดให้ปีการศึกษา ๒๕๕๗-๒๕๕๘  เป็น “ปีแห่งการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน”  สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จึงได้จัดประชุมครูผู้รับผิดชอบงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนจากโรงเรียนในสังกัด ๒๐๒ โรงเรียน  เพื่อสนับสนุนสร้างความรู้ความเข้าใจ และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ผู้บริหารและครูในทุกสถานศึกษาและเครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ให้เข้ามามีส่วนร่วมเฝ้าระวังปัญหาของเด็กและเยาวชนอย่างรอบด้าน

ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ กล่าวว่า  กิจกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียนเป็นเรื่องสำคัญที่ทุกโรงเรียนควรจะต้องทำให้ครบ ๑๐๐ % เพราะเด็กแต่ละคนมีความแตกต่างกันทั้งในด้านสติปัญญา สภาพครอบครัวเศรษฐกิจ เพื่อให้ครูมีข้อมูลเด็กรายบุคคล  มีระบบการจัดเก็บข้อมูลที่ดีและสามารถนำข้อมูลมาใช้ในการป้องกันแก้ไขปัญหา ให้ความช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างเหมาะสม  อันจะส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาและคุณภาพชีวิตที่ดีของนักเรียนในความรับผิดชอบด้วย

ศากุน  ศิริพานิช .. รายงาน

Advertisements