การจัดการขยะที่ดีจากโรงเรียนสู่ชุมชน

_DSC3466

เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗  นายสมบัติ  โยงรัมย์  นายกเทศมนตรีตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการการจัดการขยะที่ดีจากโรงเรียนสู่ชุมชน  ณ  โรงเรียนบ้านบุมะขามป้อม  และมีนางจันทร์เพ็ญ  เจริญชันษา  และคณะ จากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นวิทยากร  ให้ความรู้เรื่องการจัดการขยะ การคัดแยกขยะ  การนำสิ่งของที่ใช้แล้วนำกลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์  และการดำเนินการจัดทำธนาคารขยะในโรงเรียน โดยมีนักเรียนเข้าร่วมอบรม จำนวน ๑๒๐ คน  การดำเนินการจัดทำโครงการในครั้งนี้ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากเทศบาลตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์  ซึ่งนักเรียนจะได้นำความรู้ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนต่อไป

(นางรพีพร  ศรีรักษา  : รายงาน)

Advertisements