รับมอบอุปกรณ์กีฬา

110.11

เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗  คุณรัตนา และคุณชนนิกานต์ ดีรมรัมย์  ได้นำอุปกรณ์กีฬามามอบให้โรงเรียนบ้านตะโกตาเนตร คิดเป็นมูลค่า ๑๕,๐๐๐ บาท เพื่อให้โรงเรียนใช้ในการจัดการเรียนการสอน และนักเรียนใช้ประโยชน์ มีทักษะในด้านกีฬา มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ โดยมีนายณรงค์ ศรีริ ผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้รับมอบ และกล่าวขอบคุณ

ประยูร กรุงรัมย์ .. รายงาน

Advertisements