ค่ายเยาวชน คนดี ของแผ่นดิน

เมื่อวันที่ ๒ กรกฏาคม ๒๕๕๗ ที่หอประชุมบัวชมพู นายลวด แก้วไธสง รองผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการอบรมในโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ป้องกันการทุจริต  โครงการ “ค่ายเยาวชน คนดี ของแผ่นดิน”  ของโรงเรียนเครือข่ายโรงเรียนสุจริต สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ โดยมีนายมานะ อักษรณรงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ในฐานะ ประธานเครือข่ายโรงเรียนสุจริต สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ กล่าวรายงาน การอบรมในครั้งนี้ มีนักเรียนชั้น ป. ๔ – ม.๓  จากโรงเรียนในสังกัดที่เข้าร่วมจำนวน ๒๑  โรงเรียน และจัดกิจกรรม ๕ ฐานการเรียนรู้ เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนเป็นเยาวชนที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสังคม

ประทีป หีบแก้ว : รายงาน

Advertisements