กลุ่มลำปลายมาศ ๑ ประชุมครู ปีการศึกษา ๒๕๕๗

1655

เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗  นายลวด แก้วไธสง รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมสามัญประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ของกลุ่มโรงเรียนลำปลายมาศ ๑ โดยมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในกลุ่มทั้ง ๑๐ โรงเรียน เข้าร่วมประชุม เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานจัดการศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และสร้างความรู้ความเข้าใจนำไปสู่การปฏิบัติเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา   และการมอบโล่แสดงมุทิตาจิตแก่ผู้ที่จะครบเกษียณอายุราชการด้วย

การประชุมในครั้งนี้ ได้โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศได้จัดนิทรรศการการเรียนรู้ด้วยสมอง (Brain-based Learning) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่ Best Practice ของโรงเรียน

ศากุน ศิริพานิช / อภิชาติ อินยะโพธิ์ .. รายงาน

Advertisements