ปรองดองสมานฉันท์

6055

ผบ.จ.ทบ.บุรีรัมย์ พบปะผู้บริหารการศึกษา เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจและขอความร่วมมือทุกฝ่ายยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเป็นหลัก

เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ที่ ห้องประชุม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑  พล.ต.เสริมศักดิ์ นิยะโมสถ ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกบุรีรัมย์ ได้เดินทางมาพบปะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๗  โดยได้ชี้แจงการดำเนินการของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ในช่วงที่ผ่านมาถึงสาเหตุ ความจำเป็น ในการรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง และแนวทางการแก้ไขปัญหาของประเทศชาติเพื่อให้สถานการณ์กลับคืนสู่ภาวะปกติโดยเร็ว ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือของทุกคน  ทั้งนี้เพื่อทำความเข้าใจให้เกิดความปรองดองสมานฉันท์เป็นหนึ่งเดียว โดยขอให้ทุกฝ่ายตระหนักและยึดประโยชน์ของประเทศชาติเป็นสำคัญ

ศากุน  ศิริพานิช… รายงาน

Advertisements