ค่ายยุวเกษตรกรโรงเรียนบ้านตะโกตาเนตร

01

เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ นายชัยยศ  เอื้อปัญญาพรนายอำเภอบ้านด่าน เป็นประธานเปิดค่ายยุวเกษตร ซึ่งโรงเรียนบ้านตะโกตาเนตรจัดขึ้น  โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  จำนวน ๕๒ คน เข้าค่าย ๒ คืน ๓ วัน และ ได้รับความร่วมจากเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์  เกษตรอำเภอบ้านด่าน   ปราชญ์ชาวบ้าน นายทองคำ ยิ้มรัมย์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังเหนือ และผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นวิทยากร ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๗   กิจกรรมที่นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติ ได้แก่ การชำดอกขจร การตอนมะนาว  การแปรรูปเห็ด ( แหนมเห็ด)  การทำขนมถั่วเคลือบ และการประกอบอาหาร…

นายณรงค์  ศรีริ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะโกตาเนตร กล่าวว่า ค่ายยุวเกษตรที่จัดขึ้นนี้ เพื่อให้นักเรียนรู้สึกภาคภูมิใจในคุณค่าของการเกษตรซึ่งมีความสำคัญต่อการดำรงชีพของมนุษย์ และเศรษฐกิจของประเทศ ได้รับความความรู้ ด้านเทคโนโลยีการเกษตร และฝึกปฏิบัติกิจกรรมการเกษตรตามความสนใจ และส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  รู้จักช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่น สามารถทำงานเป็นกลุ่มคณะเพื่อพัฒนาตนองและชุมชน  เรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคมประชาธิปไตยได้อย่างสงบสุข

 ประยูร  กรุงรัมย์… รายงาน

Advertisements