บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย รุ่นที่ ๔

3295

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จัดอบรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย รุ่นที่ ๔  แก่ครูปฐมวัย เพื่อส่งเสริมทักษะด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐานระดับปฐมวัย

เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗  นางสโรชินี โอชโร รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” รุ่นที่ ๔  ขั้นที่ ๑, ๒ ให้แก่ครูผู้สอนระดับปฐมวัย จากโรงเรียนในสังกัด  ๑๐ โรงเรียน รวม ๓๐ คน  เพื่อให้ตระหนักและเห็นความสำคัญต่อการส่งเสริมพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยให้ถึงขีดสุดแห่งศักยภาพ  ให้ครูมีความรู้ความเข้าใจและสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยด้วยการให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติจริง เน้นทักษะการตั้งคำถามและค้นคว้าหาคำตอบ การแสดงความคิดเห็นต่อสิ่งที่ได้รับจากการสังเกตและการสรุปผลด้วยวาจา  เป็นการปลูกฝังให้เด็กมีความรู้ มีทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ใช้ระยะเวลา่อบรม ๒ วัน ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๗

ศากุน  ศิริพานิช / อภิรักษ์ จันทวี … รายงาน

 

Advertisements