เด็กยุคใหม่ ใส่ใจ กายสมบูรณ์

20

 เมื่อวันที่  ๒๕ มิถุนายน  ๒๕๕๗ ที่หอประชุมบัวชมพู  นางเบญจมาศ  พลกำแหง ครูชำนาญการพิเศษ ผู้รับผิดชอบงานอนามัยโรงเรียนและคณะครู นำนักเรียนสายชั้น ป.๖ เข้าร่วมกิจกรรม โครงการเด็กยุคใหม่ ใส่ใจ กายสมบูรณ์  ของศูนย์แพทย์ชุมชนโรงพยาบาลบุรีรัมย์ สาขา ๓ (ชุมชนวัดอิสาณ)  ซึ่งนางถาวรีย์  แสงงาม พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญงาน ผู้อำนวยการศูนย์แพทย์ชุมชนโรงพยาบาลบุรีรัมย์ สาขา ๓ (ชุมชนวัดอิสาณ) จัดกิจกรรมฐานความรู้ให้ความรู้แกนักเรียน โดยแบ่งเป็นฐานต่างๆ เช่น ฐานการประเมินภาวะโภชนาการ   ฐานการตรวจวัดสายตา  ฐานการตรวจสุขภาพฟัน ฐานบัญญัติ ๑๐ ประการ

ประทีป  หีบแก้ว … รายงาน

 

Advertisements