เมือง ๓ อบรมคุณธรรมนักเรียน

5956

กลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ ๓  นำนักเรียนจาก ๑๑ โรงเรียน   เข้าค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรม เป็นหนึ่งในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์

เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ นายเอกชัย กาญจนา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ซึ่งกลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ ๓ ได้ร่วมกันจัดขึ้น ณ วัดธรรมธีราราม  โดยมีโรงเรียนในกลุ่ม จำนวน ๑๑ โรงเรียน นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖  รวม ๓๐๐ คน เข้ารับการอบรม อันเป็นกิจกรรมหนึ่งของการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร  และให้นักเรียนได้นำหลักธรรมไปใช้ในการเรียนและการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข  ทั้งนี้ ได้รับความเมตตาจากพระครูปัญญาสุตคุณ เจ้าอาวาสวัดธรรมธีราราม เจ้าคณะตำบลในเมืองบุรีรัมย์ และคณะเป็นพระวิทยากรให้ความรู้แก่นักเรียนและอนุเคราะห์สถานที่อบรม  ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗

ศากุน  ศิริพานิช… รายงาน

Advertisements