สวดมนต์ยาว โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

01

….. เมื่อวันที่ ๑๙  มิถุนายน  ๒๕๕๗ นายมานะ  อักษรณรงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนอนุบาลบุรีรัมย์  ได้มอบหมายให้นายสุชาติ  บุญวีรบุตร รองผู้อำนวยการนำคณะครูนักเรียน สายชั้น ป.๓ – ป.๔ ไหว้พระสวดมนต์ยาวในโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งเป็นวันแรกในชั่วโมงแนะแนวและจะปฏิบัติเป็นประจำวันพฤหัสบดี และตลอดปีการศึกษานี้

ประทีป   หีบแก้ว : รายงาน

Advertisements