บุรีรัมย์ เขต ๑ มอบเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา

5791

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ มอบเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) เพื่อการเรียนการสอนที่ได้รับจัดสรร แก่โรงเรียนในสังกัด  จำนวน ๓,๘๖๓ เครื่อง 

เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ นายสุพจน์ เจียมใจ  ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ได้ตรวจเยี่ยมการส่งมอบครื่องคอมพิวเตอร์พกพา หรือ  Tablet ตามนโยบายOne Tablet Per Child ของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดส่งมาให้เขตพื้นที่การศึกษาทั้ง ๔ เขต ในบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ที่ผ่านมา  รวม ๑๗,๗๗๐ เครื่อง โดย สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ได้รับจัดสรร จำนวน ๓,๘๖๓ เครื่อง และได้ส่งมอบให้แก่โรงเรียนในสังกัดทั้ง ๒๐๒ โรงเรียน เพื่อเป็นสื่อการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ กล่าวว่า เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา ที่ได้รับจัดสรรนี้ เป็นรุ่นที่ได้รับจัดสรรตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ แต่เนื่องจากปัญหาบางประการ ทำการเกิดความล่าช้าข้ามปี เครื่องที่ส่งมานี้จึงเป็นเครื่องสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ซึ่งเป็นนักเรียนที่ได้ทำการสำรวจไว้ตั้งแต่ปีที่แล้ว  แม้ว่าจะโครงการนี้อาจจะสิ้นสุดลง แต่ก็ขอให้ทุกโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรไปใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนรู้แก่นักเรียนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดด้วย

ศากุน  ศิริพานิช .. รายงาน