การจัดการเรียนรู้ ASEAN Curriculum Sourcebook

2727

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จัดประชุมปฏิบัติการ แนวทางการนำการจัดการเรียนรู้ ASEAN Curriculum Sourcebook สู่การปฏิบัติ เพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศีึกษาให้พร้อมรองรับการเข้าสูธ่ประชาคมอาเซียนอย่างเป็นรูปธรรม

เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ นายลวด แก้วไธสง รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑  เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการ แนวทางการนำการจัดการเรียนรู้ ASEAN Curriculum Sourcebook สู่การปฏิบัติ ตามนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมโลก  โดยการประชุมในครั้งนี้มีผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ทั้ง ๒๐๒ โรงเรียน เข้าร่วมประชุม เพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน (Spirit of ASEAN) ให้โรงเรียนนำ ASEAN Curriculum Sourcebook สู่การปฏิบัติอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน  รวมทั้งร่วมวางแนวทางการจัดกิจกรรมวันอาเซียน และบทบาทหน้าที่ของโรงเรียนต้นแบบการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน

ASEAN Curriculum Sourcebook เป็นหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ที่ประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง ๑๐ ประเทศ ได้ร่วมกันจัดทำขึ้น และให้แต่ละประเทศนำไปใช้จัดการเรียนรู้โดยปรับให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละประเทศ เพื่อเตรียมเยาวชนให้มีความพร้อมในการเข้าร่วมเป็นประชาคมอาเซียนในเวลาอันใกล้นี้

ศากุน ศิริพานิช / อภิรักษ์ จันทวี … รายงาน

Advertisements