มูลนิธิสมาน-เบญจา แสงมลิ สรรหาผู้มีผลงานดีเด่น

5759

ข้าราชการครูโรงเรียนบ้านโคกวัด รับการประเมินเพื่อสรรหาผู้มีผลงานดีเด่นด้านสาขาครูภาษาไทย จากคณะกรรมการสรรหาผู้มีผลงานดีเด่นสาขาครูภาษาไทย มูลนิธิสมาน-เบญจา แสงมลิ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ นายเมธี อนุดิตย์ ประธานคณะกรรมการสรรหาผู้มีผลงานดีเด่นสาขาครูภาษาไทย ของมูลนิธิสมาน-เบญจา แสงมลิ และคณะ ได้เดินทางมาประเมินผลการปฏิบัติงานของ นางจันทิมา เย็นทรัพย์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านโคกวัด อำเภอเมืองบุรีรัมย์  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ประจำปี ๒๕๕๗ ซึ่งในแต่ละปีมูลนิธิสมาน-เบญจา แสงมลิ จะดำเนินการสรรหาครูผู้สอนที่มีผลงานดีเด่นสาขาภาษาไทย จำนวน ๑ คน ให้ได้รับเข็มเชิดชูเกียรติเป็นประจำทุกปี

นายเอกชัย กาญจนา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ซึ่งได้มาร่วมต้อนรับคณะกรรมการฯ  กล่าวว่า .. ในปีนี้  คณะกรรมการสรรหาผู้มีผลงานดีเด่น ได้ดำเนินการคัดเลือกข้าราชการครูที่ส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกจากทั่วประเทศรอบแรก  และได้คัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นเพื่อรับการประเมินในรอบที่ ๒ จำนวน ๕ คน  โดยคุณครูจันทิมา เย็นทรัพย์ ได้รับเลือก เป็น ๑ ใน ๕ คน ที่คณะกรรมการฯ ได้เดินทางมาประเมินการปฏิบัติงานเชิงประจักษ์ จากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแก่นักเรียนในสภาพจริง  ซึ่งคุณครูจันทิมา ถือได้ว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีผลงานดีเด่นที่ได้รับรางวัลระดับประเทศแล้วหลายรางวัล  จึงเป็นที่น่ายินดีและเป็นความภาคภูมิใจที่ข้าราชการครูในสังกัด ได้รับเลือกให้เป็น ๑ ใน ๕ ของครูผู้มีผลงานดีเด่นสาขาภาษาไทยในครั้งนี้

ศากุน  ศิริพานิช… รายงาน

Advertisements