เตรียมแข่งทักษะภาษาไทย เพื่ออ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้

5651

เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ นางบังอร แก่นจันทร์ ศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษ ได้จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันความสามารถทักษะภาษาไทยนักเรียน ตามโครงการเร่งรัดคุณภาพการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ กิจกรรมพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านภาษาไทย ซึ่งได้ดำเนินการแข่งขันระดับกลุ่มโรงเรียนทั้ง ๒๐ กลุ่ม  คัดเลือกตัวแทนมาแข๋งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษาในวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด รวม ๑๐ กิจกรรม ประกอบด้วย

  • เขียนเรื่องจากภาพ ป.๑-๓
  • เขียนเรียงความ  ป.๔-๖
  • คัดลายมือ  ป.๑-๓
  • คัดลายมือ ป.๔-๖
  • เขียนตามคำบอก  ป.๑-๓
  • เขียนตามคำบอก ป.๔-๖
  • แต่งกลอนสุภาพ ม.๑-๓
  • อ่านเอาเรื่อง  ป.๑-๓
  • อ่านเอาเรื่อง ป.๔-๖
  • อ่านเอาเรื่อง ม. ๑-๓

โดยจะนำทีมที่ชนะเลิศไปแข่งขันต่อระดับ สพฐ. ในวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ต่อไป

ศากุน  ศิริพานิช… รายงาน

 

Advertisements