พัฒนาทักษะการอ่าน การคิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความ แบบพหุระดับ

5590

          เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ ที่ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด นางวิไลลักษณ์ จุลเสริม รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการพัฒนาวิทยากรแกนนำ การส่งเสริมพัฒนาทักษะการอ่าน การคิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความ โดยใช้รูปแบบพหุระดับ ซึ่งกลุ่มนิเทศติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา จัดขึ้นโดยมีครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จากโรงเรียนใสสังกัด ทั้ง ๒๐๒ โรงเรียน เข้าร่วมอบรม สืบเนื่องจากโรงเรียนซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการจัดการศึกษาในระบบ ต้องจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมายตามหลักสูตรการศึกษา แต่จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาโดยเฉพาะการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนอยู่ในระดับที่ไม่พึงพอใจ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้รับผิดชอบในโรงเรียนต้องร่วมกันพัฒนาทักษะด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความอย่างจริงจัง ทุกระดับ รูปแบบพหุระดับคือการพัฒนาพร้อมๆ กันทั้งระบบตั้งแต่ระดับโรงเรียน ระดับห้องเรียน และระดับนักเรียน ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องสนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะ ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ จัดกระบวนการเรียนรู้เป็นกิจกรรมเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาทักษะนี้ นอกเหนือจากกิจกรรมที่อยู่ในเนื้อหาสาระการเรียนรู้ปกติ และระดับนักเรียนเป็นการพัฒนาทักษะด้วยตนเอง ที่สามารถเกิดการเรียนรู้ได้ตลอดเวลาตามความต้องการ ความสนใจ รู้จักแสวงหาสืบค้นจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ สร้างความรู้และฝึกฝนด้วยตนเองเป็นสำคัญ

รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ กล่าวว่า รูปแบบการพัฒนาทักษะการอ่าน การคิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความแบบพหุระดับนั้น เป็นการจัดพัฒนาทักษะโดยรวมพร้อมกันทั้งโรงเรียนอย่างครอบคลุมจากผู้เกี่ยวข้องทุกระดับ และสัมพันธ์เชื่อมโยงกับทุกทักษะของผู้เรียน นับว่าเป็นการพัฒนาทักษะการอ่าน การคิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความอย่างเป็นระบบ วิทยากรแกนนำที่เข้ารับการอบรมในครั้งนี้จึงจะต้องนำไปขับเคลื่อนในโรงเรียนเพื่อให้บรรลุผล ซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพนักเรียนตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

ศากุน ศิริพานิช .. รายงาน

Advertisements