กลุ่มเมือง ๑ แข่งขันทักษะภาษาไทย

33

เมื่อวันที่  ๑๓  มิถุนายน  ๒๕๕๗ ทีโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ กลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ ๑ ได้ส่งนักเรียนเข้าทำการแข่งขันทักษะภาษาไทยนักเรียน โครงการเร่งรัดคุณภาพการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ทั้ง ๓ ระดับ เพื่อัดเลือกตัวแทนไปแข่งขัยระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๗  ได้แก่

  • การเขียนเรื่องจากภาพ ระดับชั้น ป.๑ – ๓ ประเด็น อนาคตเด็กไทย
  • การเขียนเรียงความจากภาพ เรียงความ ระดับชั้น ป.๔ – ๖ ประเด็น ประเทศไทยในสังคมอาเซียน
  • การแต่งกลอนสุภาพ ระดับชั้น ม.๑ – ๓ ประเด็น ความดีงาม ในความเป็นไทย

ประทีป  หีบแก้ว..รายงาน

Advertisements