ค่ายคุณธรรม-จริยธรรม โรงเรียนบ้านบุมะขามป้อม

DSCF5703

เมื่อวันที่  5 มิถุนายน 2557 นายธนภัทร  สิริวาส ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุมะขามป้อม  เป็นประธานเปิดโครงการอบรมคุณธรรม-จริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2557 ซึ่งจัด ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านบุมะขามป้อม  มีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 4-มัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้ารับการอบรมรวม 129 คน  โดยมีพระมหาพุฒินันท์  อภินันโท  รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขากระโดง และพระอาจารย์สุทัศ  สุทัศโน เป็นพระวิทยากรให้ความรู้ระหว่างวันที่ 5-6 มิถุนายน 2557  การจัดโครงการอบรมคุณธรรม-จริยธรรมในครั้งนี้ได้มีกิจกรรมฝึกสมาธิด้วยเพลง  กิจกรรมบริหารจิตเจริญปัญญา  และกิจกรรมพระคุณแม่ ซึ่งโรงเรียนได้เชิญผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมพระคุณแม่ในช่วงภาคคำ่ และการอบรมคุณธรรม-จริยธรรม ในครั้งนี้มุ่งส่งเสริมให้นักเรียนตระหนักและเห็นคุณค่าความเป็นไทย  ปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดีงามแก่นักเรียนและให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจแนวทางการบริหารจิตเจริญปัญญา  สามารถดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

( รพีพร  ศรีรักษา…รายงาน )

Advertisements