พัฒนาการสอนคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา

IMG_5537

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พัฒนาครูผู้สอนคณิตศาสตร์กลุ่มสนใจ  เพื่อนำสื่อเสริมทักษะไปใช้พัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถทางคณิตศาสตร์

เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๗  นางวิไลลักษณ์ จุลเสริม  รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาการสอนคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาสู่ความเป็นเลิศ  ซึ่งสพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จัดขึ้น  สืบเนื่องจากผลการทดสอบระดับชาติ (O-Net)  คะแนนเฉลี่ยร้อยละขงนักเรียนยังค่อนข้างต่ำ  จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น เพื่อให้ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ที่มีความสนใจพัฒนาการสอนคณิตศาสตร์สมัครเข้ารับการอบรม โดยมีผู้สมัครเข้าอบรม รวม ๖๕ คน    การอบรมในครั้งนี้ได้จัดหาสื่อที่เป็นแบบฝึกเสริมสร้างทักษะกระบวนการคิดสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน ๑๑ คน ให้นำไปสอนเสริมสำหรับนักเรียนที่มีความสามารถทางคณิตศาสตร์ เพิ่มการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนให้ถึงขีดสูงสุด

ศากุน ศิริพานิช… รายงาน

 

 

 

Advertisements